В какво вярваме?

1.  Библията: Слово, вдъхновено от Бог и е израз на Божията воля (2 Тимотей 3:15-17; 1 Петрово 1:23-25; Евреи 4:12).

2. Бог: Има само едно истинно Божество: Отец, Син и Святият Дух, които са равни помежду си и вечни (Матей 28:19; 1 Йоан 5:7). Исус Христос – Бог, явил се в плът, е втората личност в Божеството (Исая 9:6; Йоан 1:1-14).

3. Човекът: Бе сътворен по Божия образ. Чрез самоволно престъпление той падна в грях и единствената му надежда за изкупление е в Исус Христос, Божия Син (Битие 1:26,27; Римляни 5:12-21).

4. Спасението:

  • Единствената надежда на човека за изкупление е в кръвта на Исус Христос. На кръста Исус се идентифицира с греха и болестите. Той изработи спасение и изцеление за цялото човечество (Исая 53:4,5; Матей 8:16,17). Това спасение идва, когато повярваш със сърцето си, че Бог възкреси Исус от мъртвите, и когато изповядаш с устата си, че Исус е Господ (Римляни 3:24, 10:8-10; Ефесяни 2:8).
  • Вътрешният белег за вярващия е директното свидетелство на Святия Дух (Римляни 8:16). Външният белег за цялото човечество е животът му в истинска святост и любов (1 Йоан 3:23; Йоан 13:35).
  • Спасението се получава чрез вяра в Исус Христос, а не чрез човешки дела; делата ни са белег за нашата вяра и ще определят наградата ни на небесата (Римляни 10:9-10, 14:10-12; 2 Коринтяни 5:10; Ефесяни 2:8,9; Тит 3:5-7; Яков 2:18).

5. Водно Кръщение: Кръщението във вода означава, че вярващият е умрял с Христос и е възкръснал с Него, за да живее един нов живот (Матей 28:19; Деяния на апостолите 10:47,48; Римляни 6:4).

6. Господна Трапеза: Празнуването на Господната трапеза чрез ядене от хляба и пиене от чашата е възпоменание за Исус и причастие с Неговата плът и кръв (1 Коринтяни 11:24-30).

7. Кръщение в Святия Дух: Всички вярващи имат право и са длъжни да очакват с голямо желание и да се стремят към обещаното от Отец кръщение в Святия Дух в съответствие с повелението на Исус Христос. С това кръщение идва даване на сила за живот и служение, както и дарби и тяхната употреба в служението за Господа. Тази опитност е различна от и следва опитността на новорождението (Лука 24:49; Деяния на апостолите 1:4-8, 2:38,39, 10:44-46, 11:14-16, 15:7-9; 1 Коринтяни 12:1-31). Белегът на Кръщението на вярващите в Святия Дух се изразява на първо място чрез говорене на разни езици според както Духът дава способност и е последвано от проявление на духовна сила по време на публично свидетелстване и служение (Деяния на апостолите 1:8, 2:4, 10:44-46, 19:2-6).

8. Църквата: Христовото тяло. Всеки вярващ е присъединяваща се към него част (Ефесяни 1:22, 2:19-22; Евреи 12:23).

9. Пълен успех: Със Своя живот, смърт и възкресение Исус показа, че Бог иска да спаси човека в дух, душа и тяло и че Божията воля се състои в това, всеки човек да ходи в божествено здраве, божествен успех и чрез вяра да бъде победител във всяка сфера на своя живот.

  • Духовно (Йоан 3:3-11; 2 Коринтяни 5:17-21; Римляни 10:9,10);
  • Душевно (2 Тимотей 1:7; Римляни 12:2; Исая 26:3);
  • Физически (Исая 53:4,5; Матей 8:17; 1 Петрово 2:24);
  • Финансово (3 Йоан 2; Малахия 3:10,11; Лука 6:38; 2 Коринтяни 9:6-10; Второзаконие 28:1-14);
  • Социално (Притчи 3:4).

10. Благословена надежда: Исус се връща, за да вземе всички Свои светии на небето (1 Коринтяни 15:51,52; 1 Солунци 4:16,17; 2 Солунци 2:1).

11. Вечен съд: Тези, които не приемат изкупителната жертва на Исус Христос, ще страдат във вечна раздяла с Бога. Те ще горят в огненото езеро (Откровение 19:20, 20:10-15).

12. Хилядолетното царство на Исус: Нашият Господ Исус Христос ще се върне заедно със Своите светии, за да управляват и царуват хиляда години на земята, както обещава Библията (Римляни 11:25-27; 2 Солунци 1:7; Откровение 19:11-16, 20:1-7). След това ще има ново небе и нова земя (Откровение 21).

Quinnen Williams Womens Jersey