Основни вярвания

Ние признаваме Библията за израз на волята на Бог и приемаме следното изложение на основните истини и доктрини на християнството:

 1. Библията:
  е Слово, вдъхновено от Бог и е израз на Божията воля (2 Тим. 3:15-17; 1 Пет. 1:23-25; Евр. 4:12).
 2.  Бог:
  има само едно истинно Божество: Отец, Син и Святият Дух, които са равни помежду си и вечни (Мат. 28:19; 1 Йоан 5:7). Исус Христос – Бог, явил се в плът, е втората личност в Божеството (Ис. 9:6; Йоан 1:1-14).
 3. Човекът:
  беше сътворен по Божия образ. Чрез самоволно престъпление той падна в грях и единствената му надежда за изкупление е в Исус Христос, Божия Син (Бит. 1:26,27; Рим. 5:12-21).
 4. Спасението:
  а) ​Единствената надежда на човека за изкупление е в кръвта на Исус Христос. На кръста Исус се идентифицира с греха и болестите. Той изработи спасение и изцеление за цялото човечество (Ис. 53:4,5; Мат. 8:16,17). Това спасение идва, когато повярвяш със сърцето си, че Бог възкреси Исус от мъртвите, и когато изповядаш с устата си, че Исус е Господ (Рим. 3:24, 10:8-10; Еф. 2:8).
  б)Вътрешният белег за вярващия е директното свидетелство на Святия Дух (Рим. 8:16). Външният белег за цялото човечество е животът му в истинска святост и любов (1 Йоан 3:23; Йоан 13:35).
  в)Спасението се получава чрез вяра в Исус Христос, а не чрез човешки дела; делата ни са белег за нашата вяра и ще определят наградата ни на небесата (Рим. 10:9-10, 14:10-12; 2 Кор. 5:10; Еф. 2:8,9; Тит 3:5-7; Яков 2:18).
 5.  Водно Кръщение:
  Кръщението във вода означава, че вярващият е умрял с Христос и е възкръснал с Него, за да живее един нов живот (Мат. 28:19; Деян. 10:47,48; Рим. 6:4).
 6. Господно Причастие:
  Празнуването на Господната трапеза чрез ядене от хляба и пиене от чашата е възпоменание за Исус и причастие с Неговата плът и кръв (1 Кор. 11:24-30).
 7. Кръщение в Святия Дух:
  Всички вярващи имат право и са длъжни да очакват с голямо желание и да се стремят към обещаното от Отец кръщение в Святия Дух в съответствие с повелението на Исус Христос. С това кръщение идва даване на сила за живот и служение, както и дарби и тяхната употреба в служението за Господа. Тази опитност е различна от и следва опитността на новорождението (Лука 24:49; Деян. 1:4-8, 2:38,39, 10:44-46, 11:14-16, 15:7-9; 1 Кор. 12:1-31).
  Белега на Кръщението на вярващите в Святия Дух се изразява на първо място чрез говорене на разни езици според както Духът дава способност и е последвано от проявление на духовна сила по време на публично свидетелстване и служение (Деян. 1:8, 2:4, 10:44-46, 19:2-6).
 8. Църквата:
  е Христовото тяло. Всеки вярващ е присъединяваща се към него част (Еф. 1:22, 2:19-22; Евр. 12:23).
 9. Пълен успех:
  Със Своя живот, смърт и възкресение Исус показа, че Бог иска да спаси човека в дух, душа и тяло и че Божията воля се състои в това всеки човек да ходи в божествено здраве, божествен успех и чрез вяра да бъде победител във всяка сфера на своя живот.
  а) Духовно (Йоан 3:3-11; 2 Кор. 5:17-21; Рим. 10:9,10);
  б) Душевно (2 Тим. 1:7; Рим. 12:2; Ис. 26:3);
  в) Физически (Ис. 53:4,5; Мат. 8:17; 1 Петр. 2:24);
  г) Финансово (3 Йоан 2; Мал. 3:10,11; Лука 6:38; 2 Кор. 9:6-10; Втор. 28:1-14);
  д) Социално (Пр. 3:4).
 10. Благословена надежда:
  Исус се връща, за да вземе всички Свои светии на небето (1 Кор. 15:51,52; 1 Сол. 4:16,17; 2 Сол.2:1).
 11. Вечен съд:
  Тези, които не приемат изкупителната жертва на Исус Христос, ще страдат във вечна раздяла с Бога. Те ще горят в огненото езеро (Откр. 19:20, 20:10-15).
 12. Хилядолетното царство на Исус:
  Нашият Господ Исус Христос ще се върне заедно със Своите светии, за да управляват и царуват хиляда години на земята, както обещава Библията (Рим. 11:25-27; 2 Сол. 1:7; Откр. 19:11-16, 20:1-7). След това ще има ново небе и нова земя (Откр. 21).