Пророчество за България започна да се сбъдва

Пророчество за България
Ето какво видях:
Аз видях небесата над този град да се разтварят, облаците да се разпръсват. И Бог започна да изпраща ветрове на промяна над вашия район. Аз започнах да чувствам как земята започна да трепери. Така че Господ се готви да разтърси някои неща в този град. Когато брат Румен тук се молеше и каза думата „България”, Бог много ясно ми проговори и каза, че църквата в България се намира на много важен кръстопът. Вие трябва да вземете решение дали да тръгнете в една, или в друга посока. И Господ ще постави Своите крила на промяна върху тези, които са готови да вървят с промяната. А тези, които не са готови да тръгнат с промяната, ще останат там, където са сега. Аз вярвам, че Господ започва да белязва служения, които ще се придвижат напред в Духа. И искам да пророкувам върху тези две църкви ( ХЦ София и ОБЦ Бъдеще и Надежда), че те ще се движат напред в Духа на Бога, и напредвайки, вие ще разширите Божието Царство в тази област и ще бъдете част от разтърсването, което ще се случи в тази нация. Бог ще започне да поставя мантия на управление върху тези домове и Господ казва, че вие ще бъдете водещи фигури в идните дни. Почувствах това и за служението на Тони Еленков, което също ще полага основи за изграждането на Царството. Видях стрела, която излиза от това място. И тя се движи от вятъра, и вярвам, че това място ще претърпи разширяване и няма да бъде единственото място, единственият дом.
Господ ще се занимае с управленските проблеми в този град. И ще има разтърсване на управленската арена. Наблюдавайте и очаквайте да видите скандали, защото Господ се готви да разкрива неща. Това ще бъде знак за вас за това, че Божието управление ще набере скорост и ще се разшири след тези събития. Тази сутрин докато още лежах в леглото и се молех за вашия град получих открито видение. Видях кулата на църква, която имаше кубе със златно покритие. И видях Божествено разтърсване, при което тази кула падна. И След това видях как Бог дойде и с крак разтроши златното кубе, което беше отгоре на тази кула. И днес, когато се разхождахме по улиците и отидохме до парламента и църквата зад него, разбрах, че това е църквата, която аз видях. Това, което вярвам, че означава, е: Бог ще разтрогне брака между църквата и държавата. И Божият крак ще дойде и ще смаже тази личност, която е оженила тези две отделни идентичности – църква и държава. Не че ние сме против държавата България, но църквата трябва да бъде автономна. Според Божието Слово държавата не трябва да казва на църквата какво да проповядва, какво да прави. В тази нация има брак между църквата и държавата, което е причинило компрометирането на Благовестието. Господ е този, който ще доведе това до край. Не мога да ви кажа кога ще се случи това, но аз го видях днес. Аз декларирам развод между Църквата и Държавата и всички имуществени собствености и права, които са били отнете от този брак, да бъдат върнати обратно на Църквата. Когато това разделение се случи, овцете ще се разпръснат и Бог ще издигне благочестиви пастири, които ще пожънат изгубените овце. Имах Слово за Тялото Христово тази година. Бог ми каза, че това е годината, в която християните ще бъдат спасени. Има много хора ,които се наричат светии, но не познават Господа. Това е годината, в която те ще познаят Господа.
23.10.2012
Пастор Тимоти Карскедън
Луизиана, САЩ

Днес е 29.03.1013г. Някои неща от това пророчество започнаха да се случват.
Първо, имаше скандал, причинен от атаката срещу политическия лидер на ДПС Ахмед Доган. Той беше нападнат от мъж с пистолет на осмата национална конференция на ДПС. Мъжът се прицели в главата на Доган, но охраната реагира бързо и спаси живота му. Нападателят беше повален на земята от членовете на партията и народни представители, както и от охраната на лидера. Това се случи на 18.01.2013
Големи промени се случиха в Българската Православна Църква. Патриарх Максим, който 41 години беше глава на църквата, почина на 6-ти ноември 2012г. След смъртта му новият патриарх Неофит беше избран на балотаж, а не след дълго на 23-ти февруари 2013г митрополит Йосиф подаде оставка.
Не на последно място в страната ни избухна национален протест заради високите цени на електроенергия, който по късно прерасна в протест срещу монополите, правителството и лошите условия на живот в България. Протестите продължиха седмици като „протест срещу всичко”. Някои граждани бяха бити от полицаи; други пострадаха от хулигани, извикани да нарушат мира между протестиращите с цел да ги накарат да се откажат от по-нататъшни протестни действия. На 20.02.2013г., 11-тия ден от националния протест, премиерът Бойко Борисов и заедно с него целият кабинет подаде оставка.

This is what I saw:
I saw the heavens above this city, the clouds begin to open up and the Lord begins to send winds of change to this area. And I begin to feel the ground begin to shake, so the Lord is about to shake some things in this city and then when the brother here was praying when he said the word Bulgaria the Lord spoke clearly to me and He said the church in Bulgaria is at a major crossroad and you are going to make a decision one way or another and the Lord is going to put His winds of change on those who go with the things in the Spirit and those who do not want to go will remain the way they are. I believe that is what is going on in Bulgaria. I believe God is beginning to mark ministries they are going to move in the Spirit of God. I want to prophecy over these two houses (Christian Center Sofia and United Church of God “Future and Hope”) that these houses will move with the spirit of God and you will go forward and begin to advance the kingdom of God in this area and you will be a part of the shaking that’s going to go on in this nation. God is beginning to put governmental mantels on these houses and the Lord says you will be a part of leading kingdom’s government in the days ahead. I felt this for Tony Elenkov’s ministry. I saw that is going to be a foundational ministry they will begin to lay foundations for the building of the Kingdom. And I saw for this ministry (Christian Center Sofia) I saw an arrow came out of this place and I begin to see it moving out in the wind and so I believe this place is about to expand, this will not be the only house.
The Lord is going to deal with the governmental issues in this city (Sofia) and there is going to be shaking in the governmental arena. You watch for scandals because the Lord is about to uncover some things and this will be a sign to you that the God’s government is going to advance after that. This morning I was praying for this city and I was just lying in bed and I went into an open vision and I saw a tower of some church and I saw a golden top on it and I saw the shaking of the Lord and as it did this tower felt down and then I saw the Lord’s foot came in the golden top on that tower. Today when we were walking in the streets we went to the parliament and there is a church behind the parliament and that’s the very tower I saw. So what I really believe it means is the Lord is about to end this marriage between the church and the state. And the Lord’s foot is going to come down and crush the enemy that has married these two entities. It’s not that we are against the state of Bulgaria but the church must be autonomous and the state must not tell to the church what they should preach, what they should do according to the word of God. There has been marriage between the state and the church in this nation that has compromised the Gospel and there is going to be the Lord that is going to bring the end of it. Now I can’t tell you when is about to happen, but as far as I concern I saw it today. I declare a divorce between the state and the church. We declare that the marriage is been ended and that all of the properties and rights of the marriage will be given back to the church. Amen! I saw this well. When this separation happens the sheep will be scattered and the Lord is going to raise godly shepherds who are going to be able to harvest the lost sheeps. I had a word for the body of Christ. The Lord told me this: He says: This is the year the Christians get saved. There are many calling themselves saints, but they do not know the Lord and this is the year they begin to know the Lord. Amen.
23.10.2012
Pastor Timothy Carscadden
Louisiana, USA

Today is 29th of March 2013. Some things of this prophecy had already happened.
Firstly there was a scandal caused from the attack against a political leader in the government named Ahmed Dogan. Dogan was attacked by a man with a gun during the 8th national conference of Dogan’s political movement called Movement for Rights and Freedoms. The man target the gun to Ahmed’s head but his security guards reacted quickly and his life was saved. The striker felled on the ground after that he was sweepingly hit by politicians and security. 18.01.2013
Secondly major changes had happened with the Orthodox Church in Bulgaria. Patriarch Maxim who was the head of the church for 41 years died. This happened on 6th of November 2012. After his death the new patriarch came. Metropolitan Neophyte was chosen for the new patriarch on a runoff. Оn 23 of February 2013 not a long after this metropolit Joseph submitted his resignation.
In addition there was a national protest continued for several days. The protest started because of the high prices of electricity but then grew against the monopoly in all areas and the bad life in Bulgaria. Some of the civil people were hit badly by policemen; others were affected by hooligans, specially called for disturbing the peace between the protesters. The reason for this to happen was for them to quit. On the 11th day of the national protest the Prime Minister (Boiko Borisov) and his parliamentary office resigned. This happened on 20.02.2013.