Във време в което всичко се клати има 5 неща, 5 истини, измерения и основи в живота на вярващия, които остават същите през 2021-ва година. Тези 5 неща, които са постоянни, които няма да се променят, които остават същите без колебания, дефицит, липса, криза и без каквото и да е поклащане са: Божието Слово, Божия Трон, Божиите
Деца, Божията Църква и Божията Любов
!
Света е уплашен, объркан и парализиран, но впреки това, ако ти стоиш твърдо в това Слово и Обещания ще благоуспяваш във всичко, което вършиш, както благоуспява душата ти в Христос!

1.Словото на Бог

[read more] И защо Ме зовете, Господи, Господи! и не вършите това, което казвам? Всеки, който дохожда при Мене, и слуша Моите думи, и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи, и положи основа на канара; и когато стана наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа; върху която се устреми реката, и на часа рухна; и срутването на оная къща беше голямо. Лука 6: 46-49

А Той в отговор им рече: Майка Моя и братя Мои са тия, които слушат Божието слово и го изпълняват. Лука 8:21

Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Яков 1:22

Нашия живот или къщата, която пострада в усилното време не падна заради силния
вятър, поривите на дъжда, водата и други елементите на бурята, а заради липсата на
здрава основа. По важно от всичко друго е твърдата основа на Словото в живота ни.
Истинския християнин е вярващия в действие със здрава основа и дълбоки корени в
Христос. [/read]

2. Трона на Бог

[read more] Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и
подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на
Бога Отца. Филипяни 2:9-11

Исус е Господ и през 2021. Неговото Име продължава да е най високо, … завинаги!

Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием
милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно. Евреи 4:16

Не само величието на Божия престол е непроменимо, неотслабващо и несломимо, но и достъпа до Него остава свободен и непроменен. Нещо повече, Бог ни насърчава смело, без страх и колебание да пристъпваме до Неговия трон, да се ползваме от Неговата власт и да пренасяме Неговото управление, правораздаване и установен мир в нашия земен живот всеки ден! Благодатта и Милоста Му са винаги работещи, винаги
помагащи, винаги на разположение за всичко в ежедневието! [/read]

3. Децата на Бог

[read more] Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас. Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове. Римляни 8: 16-19
И ще ви бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ. 1 Кор 6:18
Децата на Бог са и ще бъдат завинаги част от Неговото семейство. Когато pазпознаваме кои сме ние, като вярващи всъщност и живеем без дефецит на своята идентичност, като Негови пораснали синове и дъщери ще изпълним своята мисия в пълнота на тази земя, даже във време точно, като това. [/read]

4. Църквата на Бог

[read more] … тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога, Ефесяни 3:10
Църквата е институция с Небесен произход. Христос установи и изгражда Своята
Църква на тази земя, включително и днес, защото тя е единствената институция
способна да посрещне и да удовлетвори нуждитеи стремежите на човека, като
уникално Божие творение на тази земя. Църквата на живия Бог е стълб и подпора на
истината за всяко общество. 1 Тимотей 3:15; Църквата е отговора и плана на Бог за
времето в Благодатта, след Христос и във Него до края на тази земя, до времето на
Новото небе и Новата земя. Откровение 21 § 22;
Вселенската Църква е реална поради живи и активни местни църкви по целия свят,
затова Всяка Местна Църква е Божия План за Спасение на Света! [/read]

5. Любовта на Бог

[read more] И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайствува за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож? (защото, както е писано: "Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овце за клане.) Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Римляни 8:31-39

Ние не сме само обект на Божията Любов, ние сме инструменти на тази
всепобеждаваща и всичко усъвършенстваща любов, чрез нас за благословението на
света!

А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.
Колосяни 3:14 [/read]

Нашата #надежда не в новата година, а в #добрината на Бог, който в #Христос направи всичко ново за нас!
Благодатта на Господ Исуса Христа, любовта на Бог и общението на Светия Дух да бъдес всички вас през цялата 2021 година. Амин!
Пастор Иван Г. Хазърбасанов

Гледайте цялото послание за 2021 от Пастор Иван Хазърбасанов ТУК!


2021ва – година на Божията добрина.

С голяма радост и увереност споделям, че 2021 година ще е година на добротата на Господ в живота ви!

Ако видим следващата година като добра и благословена от Господ, такава ще бъде! Нека фокусираме на правилните неща и те ще станат явни в живота ни. Истината е, че Бог е добър винаги и Неговата доброта не зависи от обстоятелствата, но е част от характера Му и непроменимата Му същност! Стой във вяра и знай, че 2021 ще е твоята най-добра година.
Бъдете здрави, благословени и светете с Божията святост, защото от това се нуждае този все по-тъмен свят!
2021-ва ще е добра година!
Георги Хазърбасанов

Гледайте цялото послание за 2021 от Георги Хазърбасанов ТУК!