Здравейте, аз съм Ивън Блек. Пастор съм на църква „Вяра за живот“ в Раунд Рок, Тексас и днес искам да споделя с вас от Матей 28. В тази глава Исус вече е бил разпънат, погребан и възкресен. Учениците отиват на една планина в Галилея и там те срещат Исус. Ще прочетем стихове 18-20. Там се пише: „Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.“ Исус казва на Своите последователи, че всяка власт Му е била дадена. Знаем, че Новият Завет казва отново и отново, че в името на Исус всеки език ще изповяда и всяко коляно ще се преклони пред Името Му, което е над всяко друго име и че Той е Всемогъщия. Но в стих 19 Исус казва „И така, идете“. Той им казва „Защото имам цялата власт, сега вие трябва да идете.“ Разширеният превод казва „Затова идете.“ Друг превод казва „Поради това, идете.“ С други думи Исус има тази власт, която Му е дадена и сега Той дава ни дава сила да бъдем способни да вземем тази власт, да отидем и да я употребим. В стих 19 думата „учите“ означава да правиш ученици. Така че Исус не ни е дал власт просто да идем и да правим каквото ни падне, а да отидем и да правим ученици. Виждаме в книгата Деяния на апостолите, в 1 и 2 послание до Тимотей, както и в книгата Тит, че не само индивидуални хора трябва да отидат и да правят ученици, а че колективно, като църква, ние трябва да идем и да правим ученици и когато го вършим, ние ще преживяваме това, което виждамев Деяния 9:31. Там се пише: „И така по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше.“ Църквата, описана в Деяния 9, имаше мир. Имаха изграждане. Имаха уважение към Бог. Те имаха утехата на Святия Дух и те се умножаваха. Така че присъединете се към мен днес в молитва църквата да ходи в силата, която Бог ни е дал да правим ученици и да виждаме умножаване.

 

Пастор Ивън Блек

Главен пастор във „Вяра за живот“, Раунд Рок, Тексас