Библията е била писана от около 40 автора, в продължение на 1500 год., в т.ч. свещеници, пророци, царе, музикант, лекар, овчари, рибари, учен и др. Писали я в пустинята, двореца или в затвора. Писана е на три езика, в различни литературни форми. Без възможност за договаряне и предварителен план, хора от различни епохи и култури, заемащи различно обществено положение, всеки със свой собствен стил, са успели да напишат една Книга, изцяло в един дух. Защото Библията е непогрешимото, авторитетно и вдъхновено от Бог слово към хората /2 Тимотей 3:16; 2 Петър 1:20,21; 1 Петър 1:10,11; Еремия 20:9/. Бидейки предмет на пророчествата в Стария завет и изпълнение, и завършек на Новия завет, Месията Христос е крайъгълният Камък на човешкото спасение за вечността. Темата за Господ Исус Христос преминава, като червена, непрекъсната нишка, през всяка една книга от Библията, потвърждавайки единството и боговдъхновеността й. Например:

в Битие – семето на жената

в Изход – пасхалното Агне

в Левит – нашият Първосвещеник

в Числа – облачен стълб през деня и огнен стълб през нощта

във Второзаконие – Пророкът, оприличен в Мойсей

в Исус Навин – Командирът на нашето спасение

в Съдии – Съдия и Законодател

в Рут – нашият Изкупител

в 1 и 2 Царе – доверен Пророк

в 3 и 4 Царе и Летописи – управляващият Цар

в Ездра – верен Служител

в Неемия – Възстановителят на разрушените стени

в Естир – Мардохей

в Йов – живият Изкупител

в Псалми – Господ, нашият Пастир

в Притчи и Еклесиаст – нашата Мъдрост

в Песен на песните – възлюбеният Младоженец

в Исая – Принц на мира

в Еремия – вечнозелена Маслина

в Плача на Еремия – ридаещият Пророк

в Езекиил – Този, Когото хората ще познаят

в Данаил – четвъртият Човек в огнената пещ

в Осия – верният Съпруг

в Йоил – Този, Който кръщава със Святия Дух

в Амос – Този, Който носи бремето ни

в Авдий – способен да спасява

в Йон – великият Мисионер

в Михей – Вестителят с прекрасни нозе

в Наум – Този, Който въздава справедливост

в Авакум – оживяващият делото Си сред годините

в Софония – Спасителят

в Агей – Възстановителят

в Захария – Изворът, който ще се отвори за Давидовия дом

в Малахия – Слънцето на правдата, изгряващо с изцеление в крилата Си

в Матей – Месията

в Марк – Този, Който върши чудеса

в Лука – Човешкият Син

в Йоан – Божият Син

в Деяния на апостолите – Святият Дух

в Яков – великият Изцелител

в 1 и 2 Петър – Пастироначалникът, Който дава корона от неувяхваща слава

в 1, 2, 3 Йоан – вечната Любов

в Юда – Господ, идващ със Своите светии

в Римляни – Този, Който ни оправдава

в Коринтяни – Възкресението и Животът, и дарбите на Святия Дух

в Галатяни – Този, Който ни изкупи от проклятието на закона

в Ефесяни – крайъгълният Камък

във Филипяни – Снабдяващият всяка наша нужда

в Колосяни – пълнотата на Божеството

в 1 и 2 Солунци – скоро идващият Цар

в 1 и 2 Тимотей – Посредник (Ходатай) между Бог Отец и хората

в Тит – верният Пастор

във Филимон – Приятел, Който е по-верен и по-близък от брат

в Евреи – Кръвта на вечния завет

в Откровение на Йоан – Цар на царете и Господ на господарите

Бойчо и Ваня Сотирови