Пълен успех

Със Своя живот, смърт и възкресение Исус показа, че Бог иска да спаси човека в дух, душа и тяло и че Божията воля се състои в това, всеки човек да ходи в божествено здраве, божествен успех и чрез вяра да бъде победител във всяка сфера на своя живот.

  • Духовно (Йоан 3:3-11; 2 Коринтяни 5:17-21; Римляни 10:9,10);
  • Душевно (2 Тимотей 1:7; Римляни 12:2; Исая 26:3);
  • Физически (Исая 53:4,5; Матей 8:17; 1 Петрово 2:24);
  • Финансово (3 Йоан 2; Малахия 3:10,11; Лука 6:38; 2 Коринтяни 9:6-10; Второзаконие 28:1-14);
  • Социално (Притчи 3:4).