Спасението

Единствената надежда на човека за изкупление е в кръвта на Исус Христос. На кръста Исус се идентифицира с греха и болестите. Той изработи спасение и изцеление за цялото човечество (Исая 53:4,5; Матей 8:16,17). Това спасение идва, когато повярваш със сърцето си, че Бог възкреси Исус от мъртвите, и когато изповядаш с устата си, че Исус е Господ (Римляни 3:24, 10:8-10; Ефесяни 2:8).

Вътрешният белег за вярващия е директното свидетелство на Святия Дух (Римляни 8:16). Външният белег за цялото човечество е животът му в истинска святост и любов (1 Йоан 3:23; Йоан 13:35).

Спасението се получава чрез вяра в Исус Христос, а не чрез човешки дела; делата ни са белег за нашата вяра и ще определят наградата ни на небесата (Римляни 10:9-10, 14:10-12; 2 Коринтяни 5:10; Ефесяни 2:8,9; Тит 3:5-7; Яков 2:18).